GIỚI THIỆU CÔNG TY

  Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 5- TECCO5

Xem thêm

Bàn về Đề cương nhiệm vụ khảo sát xây dựng

Bàn về Đề cương nhiệm vụ khảo sát xây dựng

1. Quy định pháp lý:
3. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng ( Điều 6-Nghị định 209/2004/NĐ-CP)
3.1. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do tổ chức tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu khảo sát xây dựng lập và được chủ đầu tư phê duyệt.
3.2. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải phù hợp với yêu cầu từng loại công việc khảo sát, từng bước thiết kế, bao gồm các nội dung sau đây:
a) Mục đích khảo sát;
b) Phạm vi khảo sát;
c) Phương pháp khảo sát;
d) Khối lượng các loại công tác khảo sát dự kiến;
đ) Tiêu chuẩn khảo sát được áp dụng;
e) Thời gian thực hiện khảo sát.

2. Xin lưu ý về đề cương và phương án khảo sát
1. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng là do nhà thầu thiết kế hoặc nhà thầu khảo sát xây dựng lập. Tuy nhiên, việc nhà thầu KSXD lập nhiệm vụ khảo sát chỉ trong trường hợp khảo sát địa điểm vì lúc đó chưa có nhà thầu thiết kế.
2. Bao giờ phương án khảo sát xây dựng cũng lập sau vì Nhiệm vụ KSXD được chủ đầu tư phê duyệt là cơ sở để lập phương án.
Phương án KSXD lại do Nhà thầu KSXD lập chứ không phải do nhà thầu thiết kế 

3. Về khối luọng trong nhiệm vụ khảo sát:
Tất cả khối lượng khảo sát cũng chỉ là dự kiến. do đó nếu khối lượng sau khi khảo sát có chênh lên hay thụt xuống thì đều không phải lập lại phương án. Khối lượng được chủ đầu tư nghiệm thu và thanh toán là khối lượng thực tế do Nhà thầu khảo sát thực hiện.

............