GIỚI THIỆU CÔNG TY

  Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 5- TECCO5

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CHƯƠNG TRÌNH 

Thời gian
Nội dung
Thực hiện
7h15-8h00
- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông
- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
Ban tổ chức
8h00-8h15
Khai mạc:
- Chào cờ
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Ban tổ chức
8h15-8h20
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật
Ban Kiểm tra
tư cách Cổ đông
8h20-8h30
- Thông qua Thư ký đại hội
 - Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu
 - Thông qua Chương trình Đại hội
 - Thông qua Quy chế làm việc của ĐH
 - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT
Chủ tọa Đại hội
8h30-9h10
- Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
- Tờ trình của HĐQT về các nội dung thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Đoàn Chủ tọa
9h10-9h20
Báo cáo của Ban Kiểm soát và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017
Trưởng Ban kiểm soát
9h20-9h50
Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:
- BCTC năm 2016 đã được kiểm toán độc lập; Báo cáo    của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Phương án PPLNST năm 2016; Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016
- Kế hoạch SXKD năm 2017; KH PPLNST năm 2017; Dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017
- Danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2017
 
Đoàn chủ tọa và
Ban kiểm phiếu
9h50-10h20
- Tờ trình HĐQT về công tác nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ Ba (2016-2021)
- Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT
Đoàn chủ tọa và Ban kiểm phiếu
10h20-11h00
Đại biểu phát biểu ý kiến
 
11h00-11h10
Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT
Trưởng ban bầu cử
11h10-11h20
Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
Đại diện Ban thư ký
11h20-11h30
Bế mạc Đại hội
Đoàn chủ tọa