GIỚI THIỆU CÔNG TY

  Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 5- TECCO5

Xem thêm

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015- MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU

Một số hình ảnh tiêu biểu tại đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Một số hình ảnh tiêu biểu tại hội nghị

Đoàn Thanh niên công ty biểu diễn chào mừng Đại hội

 

Ông Phạm Ngọc Vinh- PGĐ công ty đọc báo cáo khai mạc ĐHĐCĐ

 

Đoàn chủ tịch tại Đại hội. Từ trái qua phải : Ông Hoàng Tiến Bảo- TV HĐQT, Ông Phan Đức Huấn- Chủ tịch HĐQT, Ông Phạm Anh Hùng- TV HĐQT

 

Ông Phan Đức Huấn trình bày phương án Phân phối lợi nhuận 2014 và các thay đổi mới trong năm 2015

 

Ông Phạm Anh Hùng trình bày Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất năm 2015

 

Bà Trần Thị Minh Thanh- Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát.

 

Các cổ đông thảo luận tại Đại hội