GIỚI THIỆU CÔNG TY

  Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 5- TECCO5

Xem thêm

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015-Kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của năm 2015

Kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của năm 2015

TT

Chỉ tiêu

Thực hiện năm 2014 (triệu đồng)

Dự kiến năm 2015 (triệu đồng)

% so với thực hiện năm 2014

1

Sản lượng

62.000

66.340

107%

2

Doanh thu

63.817

64.100

100,5%

3

Thực thu kinh phí

65.491

62.00

95%

4

Lợi nhuận thực hiện

3.539

3.846

108,6%

5

Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH

25,14%

26,34%

 

6

Đầu tư XDCB+Thiết bị

979

1.000

102%