GIỚI THIỆU CÔNG TY

  Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 5- TECCO5

Xem thêm

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

  

Sáng ngày 24/03/2017, tại trụ sở số 229 đường Trường Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Giao thông 5 đã long trọng tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã báo cáo đánh giá, tổng kết các hoạt động SXKD trong năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Ô. Phan Đức Huấn - Chủ tịch HĐQT đang trình bày Báo cáo của HĐQT  với các cổ đông

Năm 2016, với sự quyết tâm cao, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị ; Ban điều hành cùng tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã tập trung mọi nguồn lực và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế do Đại hội đồng cổ đông giao; đảm bảo tuân thủ pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty; thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao, bảo toàn và phát triển tốt nguồn vốn chủ sỡ hữu. Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT-CTCP xếp Công ty đạt loại A, Ban lãnh đạo điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ. Uy tín và thương hiệu của Công ty được các đối tác đánh giá cao.

Ô. Phạm Anh Hùng- Giám đốc công ty- Thành viên HĐQT đang trình bày phương hướng SXKD năm 2017 trước cổ đông

Các cổ đông công ty bỏ phiếu thông qua các nội dung tại đại hội

Kết quả thực hiện năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 được thể hiện tại Nghị quyết đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

01-NQ-2017-DHDCD-TV5.pdf