GIỚI THIỆU CÔNG TY

  Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 5- TECCO5

Xem thêm

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ BA (2016 - 2021)

    

      TỔNG C.TY TVTK GTVT-CTCP          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CTY CP TƯ VẤN XDCT GT5 (TECCO5)          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         -----***-----                                                     ------------*****------------

          Số : 03-QC/BSHĐQT-TV5                            Đà Nẵng, ngày 16 tháng 03 năm 2017

 

DỰ THẢO

 


QUY CHẾ
  

 

 

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ BA (2016 - 2021)

 

            I.      Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng bầu: 01 thành viên

- Hội đồng quản trị:   01 thành viên

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: Từ tháng 3/2016 đến tháng 3/2021.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT:

3.1 Thành viên Hội đồng quản trị: Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Là: (i) Cổ đông cá nhân sở hữu năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông hoặc (ii) Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông hoặc (iii) Người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

c) Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

         II.      Quyền đề cử,  ứng cử làm thành viên HĐQT:

1. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:

Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị có quyền ứng cử hoặc được đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (05%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3. Quy định khác liên quan đến quyền đề cử, ứng cử thành thành viên HĐQT

Việc đề cử phải bằng văn bản, bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

     III.      Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng viên.

2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

3. Cổ đông bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào cột “số phiếu bầu”;

4. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “số phiếu bầu”;

5. Phiếu bầu ghi sẵn tên các ứng viên. Trường hợp ĐHĐCĐ quyết định bỏ bớt hoặc bổ sung thì cổ đông sẽ tự gạch tên ứng viên hoặc ghi thêm vào cuối danh sách.

      IV.      Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do Công ty CP Tư vấn XDCT Giao thông phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu bổ sung HĐQT theo mã số cổ đông (sở hữu và được ủy quyền);

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

2. Cách ghi phiếu bầu:

a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số 0 hoặc gạch chéo (X) vào cột Số phiếu bầu ;

c. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;

d. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua;

b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do Công ty CP Tư vấn XDCT Giao thông 5 phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty CP Tư vấn XDCT Giao thông 5;

b. Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

e. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

         V.      Người trúng cử:

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là người có số phiếu bầu cử cao nhất.

2. Nếu có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số cần bầu không thực hiện được thì số ứng viên đó phải bầu lại để chọn trúng cử. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

3. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

      VI.      Công bố kết quả trúng cử

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ ba (2016-2021) được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

  VII.      Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên tham gia HĐQT

Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên tham gia HĐQT bao gồm:

1. Đơn ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);

2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

3. Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên.

VIII.      Thời gian thực hiện quyền đề cử ứng viên tham gia HĐQT

Hồ sơ đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS phải được gửi chậm nhất đến Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 10/03/2017 theo địa chỉ: Phòng Nhân chính tiền lương, Công ty CP Tư vấn XDCT Giao thông 5. Hồ sơ đề cử ứng viên gửi sau thời gian quy định trên sẽ không được đưa vào danh sách ứng cử trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định.

      IX.      Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ ba (2016­ - 2021).

 

 

 

 

 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Phan Đức Huấn