GIỚI THIỆU CÔNG TY

  Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 5- TECCO5

Xem thêm

QUY CHẾ LÀM VIỆC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

  

      TỔNG C.TY TVTK GTVT-CTCP          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CTY CP TƯ VẤN XDCT GT5 (TECCO5)          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                         -----***-----                                                     ------------*****------------
        Số : 02-QC/ĐHĐCĐ-TV5                         Đà Nẵng, ngày 16 tháng 03 năm 2017
    
Dự  thảo

 

 

 

 
 
QUY CHẾ LÀM VIỆC
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
 
 
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1: Phạm vi áp dụng
Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Giao thông 5 (sau đây gọi tắt là Công ty).
 
Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
 
Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.
 
CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI
 
Điều 4: Điều kiện tham dự Đại hội
Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội.
 
CHƯƠNG III
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN
THAM GIA ĐẠI HỘI
 
Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền
1.     Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.
2.     Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh), Giấy mời, Giấy uỷ quyền (nếu có), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc số phiếu bầu).
3.     Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
4.     Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
          - Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội .
          - Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
          - Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa Đại hội cho phép.
          - Người được ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
5.     Phát biểu ý kiến trong Đại hội: Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (qua Thư ký Đại hội). Khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay. Chỉ khi được Chủ tọa Đại hội nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 5 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
 
Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông
1.     Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.
2.     Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh), Giấy mời, Giấy uỷ quyền (nếu có).
- Phát tài liệu họp (nếu có) cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của các cổ đông.
- Lập và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 
Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa và Ban thư ký
1.     Chủ tọa và thành viên Đoàn chủ tọa gồm 3 người: Chủ tịch Hội đồng quản trị; thành viên HĐQT kiêm Giám đốc và 01 thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội.
2.     Quyết định của Đoàn Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất. Đoàn Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự và phản ánh được nguyện vọng của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội; Hướng dẫn các cổ đông thực hiện Chương trình Đại hội và thảo luận; Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết; Giải đáp các vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.
3.   Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm hoặc địa điểm khác (phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp) nếu nhận thấy rằng:
       a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
       b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
4.     Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tọa gồm: Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội; Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông
 
Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu
          - Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên.
          - Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
+ Thông báo Quy chế bầu cử bố sung thành viên Hội đồng quản trị, hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử.
          + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông
          + Tổ chức kiểm phiếu
          + Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.
          + Gửi lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
 
CHƯƠNG IV
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
 
Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội
Đại hội được tiến hành khi có sổ cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập Đại hội.
 
Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội
1.     Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2.     Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.
 
Điều 11: Thông qua Quyết định của Đại hội
1.     Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, các vấn đề được thông qua tại Đại hội khi có ít nhất năm mươi mốt phần trăm (51%) trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.
2.     Phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận đối với các vấn đề sau đây: (i)Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; (ii) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty; (iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán; (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
3.     Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 
Điều 12: Biên bản Đại hội
Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Sổ biên bản. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản theo quy định.
 
CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 13: Quy chế này gồm 5 chương, 13 điều, được thông qua ngày 24 tháng 03 năm 2017 và có hiệu lực kể từ khi được Đại hội thông qua.
 
 
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
 
 
 
 
 
 
 
Phan Đức Huấn