GIỚI THIỆU CÔNG TY

  Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 5- TECCO5

Xem thêm

GIỚI THIỆU CÔNG TY

  Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 5- TECCO5

- Ngành nghề Kinh Doanh

+ Khảo sát Thiết kế lập quy hoạch, dự án tiền khả thi, khả thi, thiết kế Kỹ thuật, thiết kế thi công các công trình Xây dựng giao thông.

+ Tư vấn Giám sát các công trình Xây dựng và Kiểm định cầu

+ Thí nghiệm vật liệu Xây dựng các loại và nền móng công trình.

+ Thí nghiệm Kiểm định chất lượng các Công trình xây dựng

+ Khoan thăm dò Địa chất Công trình, Địa chất thuỷ văn cấp nước sinh hoạt, công nghiệp

BẢN ĐỒ HOẠT ĐỘNG: