Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Công Tâm

Ông: Nguyễn Công Tâm
Chủ tịch

2. Ton That Le Quoc e1712038341393

Ông: Tôn Thất Lê Quốc
Phó Chủ tịch

Lê Viết Hoài Nam

Ông Lê Viết Hoài Nam
Thành viên

Dương Đình Hùng

Ông Dương Đình Hùng
Thành viên

Phạm tấn Công

Ông Phạm Tấn Công
Thành viên

Ban Kiểm Soát

Tăng Thị Thu Hiền

Bà Tăng Thị Thu Hiền
Trưởng ban

Quynh Trang 1 1 e1717030416475

Bà PHẠM THỊ QUỲNH TRANG
THÀNH VIÊN

Trương Thanh Đạm

Ông Trương Thanh Đạm
Thành viên

Ban Điều Hành

2. Ton That Le Quoc e1712038341393

Ông: Tôn Thất Lê Quốc
Giám đốc

Lê Viết Hoài Nam

Ông: Lê Viết Hoài Nam
Phó giám đốc

Phạm Ngọc Vinh

Ông Phạm Ngọc Vinh
Phó Giám đốc

Dương Đình Hùng

Ông Dương Đình Hùng
Phó Giám Đốc

Phạm tấn Công

Ông: Phạm Tấn Công
Phó Giám Đốc

Nguyễn Thị Kim Thành

Bà Nguyễn Thị Kim Thành
Kế toán trưởng